top of page

Política de privacitat

Estem molt contents que hagis mostrat interès en la nostra empresa. La protecció de dades és una prioritat especialment alta per a la gestió del Roger Morelló Ros. L'ús de les pàgines d'Internet del Roger Morelló Ros és possible sense cap indicació de dades personals; no obstant això, si un subjecte de dades vol utilitzar serveis empresarials especials a través del nostre lloc web, podria ser necessari el processament de les dades personals. Si el tractament de dades personals és necessari i no hi ha cap base legal per a aquest tractament, generalment obtenim el consentiment de l'interessat.

El tractament de dades personals, com ara el nom, l'adreça, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon d'un interessat, sempre s'haurà d'ajustar al Reglament general de protecció de dades (RGPD) i d'acord amb la protecció de dades específica del país. normativa aplicable al Roger Morelló Ros. Mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, la nostra empresa vol informar al públic en general de la naturalesa, abast i finalitat de les dades personals que recopilem, utilitzem i processem. Així mateix, els interessats són informats, mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, dels drets que els corresponen.

Com a responsable del tractament, el Roger Morelló Ros ha implantat nombroses mesures tècniques i organitzatives per garantir la més completa protecció de les dades personals tractades a través d'aquesta web. Tanmateix, les transmissions de dades basades en Internet poden tenir, en principi, llacunes de seguretat, de manera que pot ser que no es garanteixi la protecció absoluta. Per aquest motiu, cada subjecte de dades és lliure de transferir-nos dades personals per mitjans alternatius, per exemple, per telèfon.

1. Definicions

La declaració de protecció de dades del Roger Morelló Ros es basa en els termes utilitzats pel legislador europeu per a l'adopció del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR). La nostra declaració de protecció de dades ha de ser llegible i comprensible per al públic en general, així com per als nostres clients i socis comercials. Per garantir-ho, ens agradaria primer explicar la terminologia utilitzada.

En aquesta declaració de protecció de dades, utilitzem, entre altres, els termes següents:

a) Dades personals

Dades personals significa qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable ("interessat"). Una persona física identificable és aquella que es pot identificar, directament o indirectament, en particular per referència a un identificador com ara un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o a un o més factors específics de l'estat físic, fisiològic, identitat genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta persona física.

b) Afectat de les dades

L'interessat és qualsevol persona física identificada o identificable, les dades personals de la qual són tractades pel responsable del tractament.

c) Tramitació

El tractament és qualsevol operació o conjunt d'operacions que es realitza sobre dades personals o sobre conjunts de dades personals, ja sigui per mitjans automatitzats o no, com ara la recollida, l'enregistrament, l'organització, l'estructuració, l'emmagatzematge, l'adaptació o l'alteració, la recuperació, la consulta, l'ús, divulgació per transmissió, difusió o posada a disposició d'una altra manera, alineació o combinació, restricció, esborrament o destrucció.

d) Restricció del tractament

La restricció del tractament és el marcatge de les dades personals emmagatzemades amb l'objectiu de limitar-ne el tractament en el futur.

e) Elaboració de perfils

L'elaboració de perfils significa qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals que consisteix en l'ús de dades personals per avaluar determinats aspectes personals relatius a una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment laboral, la situació econòmica, la salut i les preferències personals d'aquesta persona física. , interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments.

f) Pseudonimització

La pseudonimització és el tractament de dades personals de tal manera que les dades personals ja no es poden atribuir a un subjecte de dades específic sense l'ús d'informació addicional, sempre que aquesta informació addicional es conservi per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives per garantir que les dades personals no s'atribueixin a una persona física identificada o identificable.

g) Responsable del tractament o responsable del tractament

El responsable del tractament o responsable del tractament és la persona física o jurídica, l'autoritat pública, l'agència o un altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament de les dades personals; quan les finalitats i els mitjans d'aquest tractament estiguin determinats pel dret de la Unió o dels estats membres, el responsable del tractament o els criteris específics per al seu nomenament poden estar previstos pel dret de la Unió o dels estats membres.

h) Processador

L'encarregat del tractament és una persona física o jurídica, una autoritat pública, una agència o un altre organisme que processa dades personals en nom del responsable del tractament.

i) Destinatari

El destinatari és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme, a qui es comuniquen les dades personals, sigui un tercer o no. No obstant això, no es consideren destinataris les autoritats públiques que puguin rebre dades personals en el marc d'una consulta concreta d'acord amb la legislació de la Unió o dels estats membres; El tractament d'aquestes dades per part d'aquestes autoritats públiques s'ha de complir amb les normes de protecció de dades aplicables segons les finalitats del tractament.

j) Tercers

Un tercer és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o organisme diferent de l'interessat, el responsable del tractament, l'encarregat del tractament i les persones que, sota l'autoritat directa del responsable o encarregat del tractament, estan autoritzades per tractar dades personals.

k) Consentiment

El consentiment de l'interessat és qualsevol indicació lliure, específica, informada i inequívoca dels desitjos de l'interessat per la qual aquest, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, manifesta el seu acord amb el tractament de les dades personals que el concerneixen. .

2. Nom i adreça del controlador

El responsable del tractament a efectes del Reglament general de protecció de dades (GDPR), altres lleis de protecció de dades aplicables als estats membres de la Unió Europea i altres disposicions relacionades amb la protecció de dades és:

Laura Nogués

Jovellanos 10

43201 Reus

Espanya

Correu electrònic: rmr.1993 ((( a ))) hotmail.com

Lloc web: www.roger-morello-ros.com

3. Galetes

Les pàgines d'Internet del Roger Morelló Ros utilitzen cookies. Les cookies són fitxers de text que s'emmagatzemen en un sistema informàtic mitjançant un navegador d'Internet.

Molts llocs i servidors d'Internet utilitzen cookies. Moltes galetes contenen l'anomenat ID de galeta. Un ID de galeta és un identificador únic de la galeta. Consisteix en una cadena de caràcters a través de la qual es poden assignar pàgines i servidors d'Internet al navegador d'Internet específic en el qual es va emmagatzemar la galeta. Això permet als llocs i servidors d'Internet visitats diferenciar el navegador individual del subjecte de dades d'altres navegadors d'Internet que contenen altres cookies. Un navegador d'Internet específic es pot reconèixer i identificar mitjançant l'identificador de galeta únic.

Mitjançant l'ús de cookies, el Roger Morelló Ros pot oferir als usuaris d'aquest lloc web serveis més fàcils d'utilitzar que no serien possibles sense la configuració de cookies.

Mitjançant una cookie es pot optimitzar la informació i les ofertes del nostre lloc web pensant en l'usuari. Les cookies ens permeten, com s'ha esmentat anteriorment, reconèixer els usuaris del nostre lloc web. L'objectiu d'aquest reconeixement és facilitar als usuaris l'ús del nostre lloc web. L'usuari del lloc web que utilitza cookies, p. ex., no ha d'introduir dades d'accés cada vegada que s'accedeix al lloc web, ja que aquest és assumit pel lloc web, i així la galeta s'emmagatzema al sistema informàtic de l'usuari. Un altre exemple és la galeta d'un carretó de la compra en una botiga en línia. La botiga en línia recorda els articles que un client ha col·locat al carretó de la compra virtual mitjançant una cookie.

L'interessat pot, en qualsevol moment, impedir la configuració de galetes a través del nostre lloc web mitjançant una configuració corresponent del navegador d'Internet utilitzat, i per tant pot denegar permanentment la configuració de galetes. A més, les cookies ja configurades es poden eliminar en qualsevol moment mitjançant un navegador d'Internet o altres programes de programari. Això és possible en tots els navegadors d'Internet populars. Si l'interessat desactiva la configuració de galetes al navegador d'Internet utilitzat, és possible que no totes les funcions del nostre lloc web es puguin utilitzar completament.

4. Recollida de dades i informació generals

El lloc web del Roger Morelló Ros recull una sèrie de dades i informació general quan un interessat o sistema automatitzat accedeix al lloc web. Aquestes dades i informació generals s'emmagatzemen als fitxers de registre del servidor. Es poden recollir (1) els tipus i versions de navegador utilitzats, (2) el sistema operatiu utilitzat pel sistema d'accés, (3) el lloc web des del qual un sistema d'accés arriba al nostre lloc web (els anomenats referrers), (4) el sub -llocs web, (5) la data i l'hora d'accés al lloc d'Internet, (6) una adreça de protocol d'Internet (adreça IP), (7) el proveïdor de serveis d'Internet del sistema d'accés i (8) qualsevol altra dada similar i informació que es pot utilitzar en cas d'atacs als nostres sistemes de tecnologia de la informació.

En utilitzar aquestes dades i informació generals, Roger Morelló Ros no treu cap conclusió sobre l'interessat. Més aviat, aquesta informació és necessària per (1) oferir correctament el contingut del nostre lloc web, (2) optimitzar el contingut del nostre lloc web així com la seva publicitat, (3) garantir la viabilitat a llarg termini dels nostres sistemes de tecnologia de la informació i la tecnologia del lloc web. , i (4) proporcionar a les autoritats policials la informació necessària per a la persecució penal en cas d'un ciberatac. Per això, el Roger Morelló Ros analitza estadísticament les dades i la informació recollida de manera anònima, amb l'objectiu d'augmentar la protecció de dades i la seguretat de les dades de la nostra empresa, i per garantir un nivell òptim de protecció de les dades personals que tractem. Les dades anònimes dels fitxers de registre del servidor s'emmagatzemen per separat de totes les dades personals proporcionades per l'interessat.

5. Subscripció als nostres butlletins

A la pàgina web del Roger Morelló Ros, els usuaris tenen l'oportunitat de subscriure's al butlletí de la nostra empresa. La màscara d'entrada utilitzada per a aquesta finalitat determina quines dades personals es transmeten, així com quan s'encarrega el butlletí al responsable del tractament.

El Roger Morelló Ros informa periòdicament als seus clients i socis comercials mitjançant un butlletí informatiu sobre les ofertes empresarials. L'interessat només pot rebre el butlletí de l'empresa si (1) l'interessat té una adreça de correu electrònic vàlida i (2) l'interessat es registra per a l'enviament del butlletí. S'enviarà un correu electrònic de confirmació a l'adreça de correu electrònic registrada per l'interessat per primera vegada per a l'enviament del butlletí, per motius legals, en el procediment de doble opt-in. Aquest correu electrònic de confirmació s'utilitza per demostrar si el propietari de l'adreça de correu electrònic com a interessat està autoritzat per rebre el butlletí.

Durant el registre al butlletí, també emmagatzemem l'adreça IP del sistema informàtic assignat pel proveïdor de serveis d'Internet (ISP) i utilitzat per l'interessat en el moment del registre, així com la data i l'hora del registre. La recollida d'aquestes dades és necessària per entendre el (possible) mal ús de l'adreça de correu electrònic d'un interessat en una data posterior i, per tant, serveix per a la protecció legal del responsable del tractament.

Les dades personals recollides com a part d'un registre al butlletí només s'utilitzaran per enviar el nostre butlletí. Així mateix, els subscriptors de la newsletter podran ser informats per correu electrònic, sempre que això sigui necessari per al funcionament del servei de newsletter o un registre en qüestió, com podria ser el cas en cas de modificacions a l'oferta de newsletter, o en cas de canvi de circumstàncies tècniques. No es transferirà a tercers les dades personals recollides pel servei de newsletter. La subscripció al nostre butlletí pot ser cancel·lada per l'interessat en qualsevol moment. El consentiment per a l'emmagatzematge de dades personals, que l'interessat ha donat per a l'enviament del butlletí, pot ser revocat en qualsevol moment. A efectes de la revocació del consentiment, es troba un enllaç corresponent a cada butlletí. També és possible donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment directament al lloc web del responsable del tractament, o comunicar-ho al responsable del tractament d'una altra manera.

6. Butlletí de seguiment

El butlletí del Roger Morelló Ros conté els anomenats píxels de seguiment. Un píxel de seguiment és un gràfic en miniatura incrustat en aquests correus electrònics, que s'envien en format HTML per permetre l'enregistrament i l'anàlisi del fitxer de registre. Això permet una anàlisi estadística de l'èxit o el fracàs de les campanyes de màrqueting online. A partir del píxel de seguiment incrustat, el Roger Morelló Ros pot veure si i quan un correu electrònic va ser obert per un subjecte de dades, i quins enllaços del correu electrònic van ser cridats pels interessats.

Aquestes dades personals recollides en els píxels de seguiment continguts en els butlletins informatius són emmagatzemades i analitzades pel responsable del tractament per tal d'optimitzar l'enviament del butlletí informatiu, així com per adaptar encara millor el contingut dels butlletins futurs als interessos de l'interessat. Aquestes dades personals no seran cedides a tercers. Els interessats tenen dret a revocar en qualsevol moment la declaració separada de consentiment corresponent emesa mitjançant el procediment de doble opt-in. Després d'una revocació, aquestes dades personals seran eliminades pel responsable del tractament. El Roger Morelló Ros considera automàticament una desistiment de la recepció del butlletí com una revocació.

7. Possibilitat de contacte a través del web

El lloc web de Roger Morelló Ros conté informació que permet un contacte electrònic ràpid amb la nostra empresa, així com una comunicació directa amb nosaltres, que inclou també una adreça general de l'anomenat correu electrònic (adreça de correu electrònic). Si un interessat es posa en contacte amb el responsable per correu electrònic o mitjançant un formulari de contacte, les dades personals transmeses per l'interessat s'emmagatzemen automàticament. Aquestes dades personals transmeses de manera voluntària per l'interessat al responsable del tractament s'emmagatzemen amb la finalitat de processar o contactar amb l'interessat. No hi ha transferència d'aquestes dades personals a tercers.

8. Esborrat rutinari i bloqueig de dades personals

El responsable del tractament tractarà i emmagatzemarà les dades personals de l'interessat només durant el període necessari per assolir la finalitat de l'emmagatzematge, o en la mesura que així ho autoritzi el legislador europeu o altres legisladors en les lleis o reglaments a què estigui subjecte el responsable del tractament. a.

Si la finalitat d'emmagatzematge no és aplicable, o si expira un període d'emmagatzematge prescrit pel legislador europeu o un altre legislador competent, les dades personals es bloquegen o s'esborren de manera rutinària d'acord amb els requisits legals.

9. Drets de l'interessata) Dret de confirmació

Cada subjecte de dades tindrà el dret concedit pel legislador europeu d'obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no. Si l'interessat vol fer ús d'aquest dret de confirmació, pot, en qualsevol moment, contactar amb qualsevol empleat del responsable del tractament.

 • b) Dret d'accés

  Cada interessat tindrà el dret que el legislador europeu li concedeixi a obtenir del responsable del tractament informació gratuïta sobre les seves dades personals emmagatzemades en qualsevol moment i una còpia d'aquesta informació. A més, les directives i normatives europees permeten a l'interessat l'accés a la informació següent:

  A més, l'interessat té dret a obtenir informació sobre si les dades personals es transfereixen a un tercer país o a una organització internacional. En aquest cas, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la cessió.

  Si l'interessat vol fer ús d'aquest dret d'accés, pot, en qualsevol moment, contactar amb qualsevol empleat del responsable del tractament.

  • les finalitats del tractament;

  • les categories de dades personals afectades;

  • els destinataris o categories de destinataris als quals s'han revelat o seran comunicats les dades personals, en particular els destinataris de tercers països o organitzacions internacionals;

  • quan sigui possible, el període previst durant el qual s'emmagatzemaran les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període;

  • l'existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades personals, o la limitació del tractament de les dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a aquest tractament;

  • l'existència del dret a presentar una queixa davant una autoritat de control;

  • quan les dades personals no es recullin de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre la seva font;

  • l'existència de la presa de decisions automatitzada, inclosa l'elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, del RGPD i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica implicada, així com la importància i les conseqüències previstes de aquest tractament per a l'interessat.

 • c) Dret de rectificació

  Cada interessat tindrà el dret concedit pel legislador europeu d'obtenir del responsable del tractament sense demora indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret a que les dades personals incompletes es completin, fins i tot mitjançant la presentació d'una declaració complementària.

  Si l'interessat vol exercir aquest dret de rectificació, pot, en qualsevol moment, contactar amb qualsevol empleat del responsable del tractament.

 • d) Dret a supressió (Dret a ser oblidat)

  Cada interessat tindrà el dret concedit pel legislador europeu d'obtenir del responsable del tractament l'esborrament de les dades personals que el concerneixen sense demora indeguda, i el responsable del tractament tindrà l'obligació d'esborrar les dades personals sense demora indeguda quan hi hagi algun dels motius següents s'aplica, sempre que el tractament no sigui necessari:

  Si s'aplica algun dels motius esmentats, i l'interessat desitja sol·licitar l'esborrament de les dades personals emmagatzemades per Roger Morelló Ros, podrà, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb qualsevol empleat del responsable del tractament. Un empleat de Roger Morelló Ros s'haurà d'assegurar puntualment que la sol·licitud d'esborrament es compleixi immediatament.

  Quan el responsable del tractament hagi fet públiques les dades personals i estigui obligat d'acord amb l'article 17, apartat 1, a suprimir-les, el responsable, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d'implementació, ha de prendre mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar altres Responsables del tractament que tracten les dades personals que l'interessat ha sol·licitat que aquests encarregats del tractament suprimeixin qualsevol enllaç a, o còpia o rèplica d'aquestes dades personals, sempre que no sigui necessari el tractament. Un empleat del Roger Morelló Ros disposarà les mesures necessàries en casos individuals.

  • Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.

  • L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament d'acord amb la lletra a) de l'article 6, apartat 1, del RGPD, o la lletra a) de l'article 9, apartat 2, del RGPD, i quan no hi hagi cap altre fonament legal. per a la tramitació.

  • L'afectat s'oposa al tractament d'acord amb l'article 21 (1) del GDPR i no hi ha motius legítims dominants per al tractament, o l'interessat s'oposa al tractament d'acord amb l'article 21 (2) del GDPR.

  • Les dades personals han estat tractades il·lícitament.

  • Les dades personals s'han d'esborrar per complir amb una obligació legal en la legislació de la Unió o dels estats membres a què està subjecte el responsable del tractament.

  • Les dades personals s'han recopilat en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació a què es refereix l'article 8.1 del RGPD.

 • e) Dret de limitació del tractament

  Cada interessat tindrà el dret concedit pel legislador europeu d'obtenir del responsable del tractament la restricció del tractament quan s'apliqui un dels casos següents:

  Si es compleix alguna de les condicions esmentades, i l'interessat desitja sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals emmagatzemades per Roger Morelló Ros, podrà contactar en qualsevol moment amb qualsevol empleat del responsable del tractament. L'empleat del Roger Morelló Ros disposarà la limitació del tractament.

  • L'interessat qüestiona l'exactitud de les dades personals durant un període que permeti al responsable del tractament verificar l'exactitud de les dades personals.

  • El tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i sol·licita, en canvi, la limitació del seu ús.

  • El responsable del tractament ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però són requerides per l'interessat per a l'establiment, exercici o defensa de reclamacions legals.

  • L'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 1, del RGPD, a l'espera de verificar si els motius legítims del responsable del tractament prevalen sobre els de l'interessat.

 • f) Dret a la portabilitat de les dades

  Cada subjecte de dades té el dret que el legislador europeu li atorgui a rebre les dades personals que el concerneixen, que hagin estat facilitades a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i llegible per màquina. Tindrà dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense cap impediment per part del responsable al qual s'han facilitat les dades personals, sempre que el tractament es basi en el consentiment d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a). el RGPD o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra b, del RGPD, i el tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats, sempre que el tractament no és necessari per a l'execució d'una tasca realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics atribuïts al responsable del tractament.

  A més, en l'exercici del seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'article 20, apartat 1, del RGPD, l'interessat té dret a que les dades personals es transmetin directament d'un responsable a un altre, sempre que sigui tècnicament viable i quan no ho faci. afectar negativament els drets i les llibertats dels altres.

  Per fer valer el dret a la portabilitat de les dades, l'interessat podrà contactar en qualsevol moment amb qualsevol empleat de Roger Morelló Ros.

 • g) Dret d'oposició

  Cada interessat tindrà el dret que li atorgui el legislador europeu d'oposar-se, per motius relatius a la seva situació particular, en qualsevol moment, al tractament de les dades personals que el concerneixen, que es basa en els punts (e) o (f). ) de l'article 6.1 del RGPD. Això també s'aplica a l'elaboració de perfils basada en aquestes disposicions.

  El Roger Morelló Ros deixarà de tractar les dades personals en cas d'oposició, llevat que poguem demostrar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a l'establiment, exercici o defensa de reclamacions legals.

  Si Roger Morelló Ros tracta dades personals amb finalitats de màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals que el concerneixen per a aquest màrqueting. Això s'aplica a la creació de perfils en la mesura que estigui relacionada amb aquest màrqueting directe. Si l'interessat s'oposa a Roger Morelló Ros al tractament amb finalitats de màrqueting directe, Roger Morelló Ros deixarà de tractar les dades personals per a aquestes finalitats.

  A més, l'interessat té dret, per motius relatius a la seva situació particular, a oposar-se al tractament de les dades personals que el concerneixen per part del Roger Morelló Ros amb finalitats d'investigació científica o històrica, o amb finalitats estadístiques d'acord amb l'article 89(1) del RGPD, llevat que el tractament sigui necessari per a l'execució d'una tasca realitzada per raons d'interès públic.

  Per exercir el dret d'oposició, l'interessat pot posar-se en contacte amb qualsevol empleat de Roger Morelló Ros. A més, l'interessat és lliure en el context de l'ús dels serveis de la societat de la informació, i sense perjudici de la Directiva 2002/58/CE, d'utilitzar el seu dret d'oposició per mitjans automatitzats mitjançant especificacions tècniques.

 • h) La presa de decisions individual automatitzada, inclosa la creació de perfils

  Cada interessat tindrà el dret que li atorgui el legislador europeu a no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre ell o l'afecti significativament de manera similar, sempre que la decisió (1) no és necessari per a la celebració o l'execució d'un contracte entre l'interessat i un responsable del tractament, o (2) no està autoritzat per la legislació de la Unió o dels estats membres a què està subjecte el responsable del tractament i que també estableix establir mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats de l'interessat i els interessos legítims, o (3) no es basa en el consentiment explícit de l'interessat.

  Si la decisió (1) és necessària per a la celebració o l'execució d'un contracte entre l'interessat i un responsable del tractament, o (2) es basa en el consentiment explícit de l'interessat, Roger Morelló Ros implementarà les mesures adequades. salvaguardar els drets i llibertats i interessos legítims de l'interessat, almenys el dret a obtenir la intervenció humana del responsable del tractament, a expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió.

  Si l'interessat vol exercir els drets relatius a la presa de decisions individual automatitzada, pot posar-se, en qualsevol moment, en contacte amb qualsevol empleat de Roger Morelló Ros.

 • i) Dret a retirar el consentiment de protecció de dades

  Cada interessat tindrà el dret concedit pel legislador europeu de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.

  Si l'interessat vol exercir el dret a retirar el consentiment, podrà, en qualsevol moment, posar-se en contacte amb qualsevol empleat de Roger Morelló Ros.

10. Base legal del tractament

Art. 6(1) lit. un RGPD serveix com a base legal per a les operacions de tractament per a les quals obtenim el consentiment per a una finalitat específica de tractament. Si el tractament de les dades personals és necessari per a l'execució d'un contracte del qual l'interessat és part, com és el cas, per exemple, quan les operacions de tractament són necessàries per al subministrament de béns o per a la prestació de qualsevol altre servei, el tractament és basat en l'article 6.1 lit. b GDPR. El mateix s'aplica a les operacions de tractament necessàries per dur a terme mesures precontractuals, per exemple en el cas de consultes sobre els nostres productes o serveis. Si la nostra empresa està subjecta a una obligació legal per la qual es requereix el tractament de dades personals, com per exemple per al compliment d'obligacions fiscals, el tractament es basa en l'art. 6(1) lit. c GDPR. En casos excepcionals, el tractament de dades personals pot ser necessari per protegir els interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física. Aquest seria el cas, per exemple, si un visitant es lesionés a la nostra empresa i el seu nom, edat, dades d'assegurança mèdica o altra informació vital s'hauria de transmetre a un metge, hospital o un altre tercer. Aleshores la tramitació es basaria en l'art. 6(1) lit. d GDPR. Finalment, les operacions de tractament es podrien basar en l'article 6.1 lit. f GDPR. Aquesta base legal s'utilitza per a les operacions de tractament que no estiguin cobertes per cap dels fonaments legals esmentats anteriorment, si el tractament és necessari per als interessos legítims perseguits per la nostra empresa o per un tercer, llevat que aquests interessos superin els interessos. o drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin protecció de dades personals. Aquestes operacions de tractament són especialment permeses perquè han estat expressament esmentades pel legislador europeu. Va considerar que es podria assumir un interès legítim si l'interessat és un client del responsable del tractament (Considerant 47 Sentència 2 GDPR).

11. Els interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer

Quan el tractament de dades personals es basa en l'article 6.1 lit. f GDPR el nostre interès legítim és dur a terme el nostre negoci a favor del benestar de tots els nostres empleats i accionistes.

12. Període durant el qual es conservaran les dades personals

El criteri utilitzat per determinar el període d'emmagatzematge de les dades personals és el període de conservació legal corresponent. Transcorregut aquest termini, les dades corresponents s'eliminen de manera rutinària, sempre que ja no siguin necessàries per a l'execució del contracte o l'inici d'un contracte.

13. Provisió de dades personals com a requisit legal o contractual; Requisit necessari per formalitzar un contracte; Obligació de l'interessat de facilitar les dades personals; possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades

Aclarim que el subministrament de dades personals és en part exigit per llei (per exemple, normativa fiscal) o també pot derivar-se de disposicions contractuals (per exemple, informació sobre el soci contractual). De vegades pot ser necessari celebrar un contracte que l'interessat ens facilita dades personals, que posteriorment hem de tractar per nosaltres. L'interessat està, per exemple, obligat a facilitar-nos dades personals quan la nostra empresa signa un contracte amb ell o ella. La no facilitació de les dades personals tindria com a conseqüència que el contracte amb l'interessat no es podria celebrar. Abans que l'interessat proporcioni dades personals, l'interessat s'ha de posar en contacte amb qualsevol empleat. L'empleat aclareix a l'interessat si el subministrament de les dades personals és requerit per llei o contracte o és necessari per a la celebració del contracte, si hi ha l'obligació de proporcionar les dades personals i les conseqüències de la no subministrament de les dades personals. dades.

14. Existència de presa de decisions automatitzada

Com a empresa responsable, no fem servir la presa de decisions ni l'elaboració de perfils automàtics.

Desenvolupat pels especialistes de LegalTech de Willing & Able que també van desenvolupar el sistema de protecció de dades dpia . Els textos legals continguts al nostre generador de polítiques de privadesa han estat proporcionats i publicats pel Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero de l'Associació Alemanya per a la Protecció de Dades i Christian Solmecke de la llei WBS.

bottom of page